Processors        Warranty information 

Để kiểm tra trạng thái điều kiện bảo hành của bộ xử lý Intel® đóng hộp, hãy sử dụng các bước dưới đây:

  1. Bạn cần hai số đã sẵn sàng: Số lô (còn được gọi là FPO) Và số sê-ri (còn được gọi là ATPO). Cả hai đều có thể được tìm thấy trên nhãn hộp.
    • Bạn cũng có thể sử dụng số sê-ri một phần (ATPO một phần) cùng với số lô (FPO), và chúng có thể được tìm thấy trên các nhãn của bộ xử lý.
    • Số sê-ri một phần (ATPO một phần) nằm ở rìa bên ngoài của bộ xử lý và có chứa 3 đến 5 chữ số cuối từ số sê-ri đầy đủ dành cho bộ xử lý.
  2. Đi đến công cụ thông tin về bảo hành.
  3. Chọn bộ xử lý trong loại sản phẩm
  4. Nhập số lô và số sê-ri (ATPO) đầy đủ hoặc một phần trong các trường tương ứng của chúng.
  5. Nhấp vào kiểm tra sản phẩm.
  6. Công cụ sẽ hiển thị hết hạn bảo hành ước tính, và số hiệu của bộ xử lý đóng hộp.

Xem ví dụ:

Công cụ thông tin bảo hành:

Warranty Information Tool

Nhập thông tin từ bộ xử lý vào công cụ:

Enter information from processor into the tool

Kiểm tra tình trạng bảo hành:

Check warranty status