Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà…

Giao diện VssID (ảnh chụp màn hình)

Chủ tịch Cà Mau cũng đề nghị các đơn vị tuyên truyền cho gia đình, người thân và nhân dân có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tham gia cài đặt, sử dụng và đánh giá, góp ý về ứng dụng VssID. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cũng đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đến giáo viên cài đặt, sử dụng và hướng dẫn học sinh, sinh viên có sử dụng điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng VssID và cài cho người thân.

Sở Y tế chỉ đạo cài đặt ứng dụng VssID đến đội ngũ y bác sỹ, người lao động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh; hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của đơn vị để người dân biết, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, vận động người dân có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đon vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đặc biệt phát huy xung kích, luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào của đoàn thanh niên, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho tất cả người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị mình; tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai cài đặt ứng dụng VssID và tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân. Kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

NHẬT HỒ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *